មោទនភាពណាស់!! ពិតជាពូកែមែន និស្សិតកូនខ្មែរ មួយរូប ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ទូទាំងពិភពលោក ក្នុងការប្រឡងមុខវិជ្ជា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និស្សិតកម្ពុជាមួយរូប ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ទូទាំងពិភពលោក ក្នុងការប្រឡងមុខវិជ្ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសវនកម្ម របស់ស្ថាប័នគណនេយ្យករជំនាញ ACCA នៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងី តាយី រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ បានចាត់ទុកថា ជោគជ័យនេះ ជាមោទកភាព និងកិតិ្តយសថ្មីមួយទៀត សម្រាប់កម្ពុជា ដែលមានធនធានមនុស្ស ដែលមានសមត្ថភាព សម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងសវនកម្ម ជាដើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កញ្ញា ចាន់ ភីស្រីលិញ ជានិស្សិតឆ្នាំទី៣ មកវិទ្យាស្ថាន ខេមអេដ ប៊ីហ្សនេស ស្គូល បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការប្រឡងមុខវិជ្ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសវនកម្ម របស់ស្ថាប័នគណនេយ្យករជំនាញ ACCA នៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងសន្និសីទកាសែតស្ដីអំពីការអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីនេះ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា កញ្ញា ចាន់ ភីស្រីលិញ បានបញ្ជាក់ថា ការប្រឡងរៀបចំឡើងដោយមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវ និងមានបេក្ខជនមកពីប្រទេសជាង១០០នៅលើពិភពលោកបានចូលរួម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយគ្នានោះដែរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងី តាយី រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ បានចាត់ទុកថា ជោគជ័យនេះជាមោទនភាព និងកិតិ្តយសថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជា ដែលមានធនធានមនុស្សមានសមត្ថភាពសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យនិងសវនកម្ម ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសនៅលើពិភពលោក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយសង្ឃឹមថានិស្សិតកម្ពុជាទាំងអស់នឹងបន្តការខិតខំអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន និងបង្កើននូវភាពជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯង ក្រុមគ្រួសារ និងប្រទេសជាតិបន្តទៀត។ គួរបញ្ជាក់ថា សន្និសីទកាសែតស្ដីអំពីការអបអរសាទរជ័យលាភីរបស់កញ្ញា ចាន់ ភីស្រីលិញ ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការប្រឡងមុខវិជ្ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសវនកម្ម រៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានខេមអេដប៊ីហ្សនេសស្គូល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ លោកនាយក គណគ្រប់គ្រងនៃវិទ្យាស្ថានខេមអេដប៊ីហ្សនេសស្គូល និងប្រធានស្ថាប័នគណនេយ្យករ ជំនាញACCA ប្រចាំកម្ពុជាផងដែរ៕

Read More

ប្តីចិត្តធម៍ លួចគាស់ផ្ទះប្រពន្ធចុង យកខ្សែ-កមាស និង លុយជាង ១ម៉ឺនដុល្លា ផ្ញើជូនប្រពន្ធដើម ព្រោះតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈផេកអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា នេះ បានឱ្យដឹងថា មានពីករណីបុរសម្នាក់​មាន​ប្រពន្ធ ​២​ បាន​មក​រួម​រស់​ជាមួយ​ប្រពន្ធចុង​ ហើយ​ខណៈ​ប្រពន្ធចុង​មិន​នៅផ្ទះ​ ក៏សម្រេច​ធ្វើ​សកម្មភាព​គាស់​ទ្វារផ្ទះ​ លួច​លុយ​ និង ​មាស ​យក​ទៅ​ផ្ញើឱ្យ​ប្រពន្ធដើម​ នៅ​​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ ដែល​ត្រូវបានកម្លាំង​នគរបាល ​ស្រាវជ្រាវ​ឃាត់ខ្លួនបាន ​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជនសង្ស័យរូបនេះ មានឈ្មោះ​ យ៉ែ​ម​ សំណាង​ ភេទ​ប្រុស​ អាយុ ​៤៨ ​ឆ្នាំ​ មុខរបរ​គក់​ជេ​រថយន្ត​ បច្ចុប្បន្ន​រស់នៅ​ភូមិ​ក្រសាំង​ សង្កាត់​ជ្រាវ​ ក្រុង​សៀមរាប​ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធ​ករណី​ អំពើ​លួច​មាន​ស្ថាន​ ទម្ងន់ទោស​ (​គាស់​ស័ង្កសី​ )​ ត្រង់​ចំណុច​ភូមិ​ខ្នារ​ សង្កាត់​ជ្រាវ​ ក្រុង​សៀមរាប​ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈ​ដំណើររឿង​ កាលពីថ្ងៃ​ទី ​១៣​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ ​២០២១​ ជន​រង​គ្រោះ​ ដែលត្រូវជាម្ចាស់បណ្ដឹង និង ជាប្រពន្ធចុងរបស់ជនសង្ស័យ បាន​ចាក់សោ​ទ្វារផ្ទះ​ទុក​ចោល​ ហើយ​ទៅ​មើល​ម្តាយ​ឈឺ​ នៅ​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ លុះ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ​២៣​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ ​២០២១​ ពេលជន​រង​គ្រោះ​បាន​ត្រឡប់​មក​ផ្ទះ​វិញ​ ស្រាប់តែ​ឃើញ​ផ្ទះ​មាន​ស្នាម​គាស់​ និង​ រើកកាយ​ក្នុង​បន្ទប់ដេក​របស់​គាត់​ ដោយ​បាត់បង់​ប្រាក់​ដុល្លារ​ចំនួន​ ១២ ៤០០ ​ដុល្លារ​ ខ្សែ​ក​មាស​ ១ ​ខ្សែ​ ទម្ងន់​ ១​ តម្លឹង​ ទើប​ប្តឹង​រាយការណ៍​ជូន​សមត្ថ​កិច្ច​តែ​ម្តង​ ។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ក្រោយ​ពេល​ទទួល​ពាក្យបណ្តឹង​ហើយ​ កម្លាំង​នគរបាល​បាន​ធ្វើការ​ស្រាវជ្រាវ​ និង ​ស៊ើបអង្កេត​ សង្ស័យ​ទៅ​លើ​ឈ្មោះ​ យ៉ែ​ម​ សំណាង​ ត្រូវជា​ប្តី​ចុង​របស់​ជន​រង​គ្រោះ​ ក៏នាំមក​ធ្វើការ​សាកសួរ​ ។​ ភ្លាមនោះ​ ​ជនសង្ស័យ​…

Read More

លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើល ចេតិយសង់ជូនព្រឹទ្ធចារ្យ គង់ ណៃ ព្រមទាំងបានពោលពក្យយ៉ាងមានអត្ថន័យមួយនេះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ្វេសប៊ុក៖ នៅព្រឹកមិញនេះ នាថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ គេបានឃើញលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត បានអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ចេតិយ ជូនតាមបំណាងប្រាថ្នារបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យចាប៉ីដងវែង លោកគ្រួ គង់ ណៃ នៅខេត្តកំពត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះដែរលោកជំទាវ ក៏បានសរសេរនៅលើគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនថា៖ “មកដល់ទឹកដីកំពតហើយផ្ទះលោកពូព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ ណៃ នៅជិតច្រកព្រំដែនហាទៀងថ្ងៃនេះមកមើលកាកសាងចេតិយបានប៉ុនណាហើយ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រួមជាមួយគ្នានេះដែរ លោកជំទាវក៏បានបន្តរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថា៖ “គិតៗទៅមនុស្សចាស់សប្បាយចិត្តដោយបានអ្វីៗដែលគាត់ប្រាថ្នាបានសម្រេចដូចបំណងនោះគឺចេតិយរបស់គាត់ជិតរួច សូមជូនផល្លានិសង្សដែលកើតបានពីកាកសាងចេតិយនេះដល់មិត្តFacebook ទាំងអស់សូមឲ្យសុខចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងបានជួបតែលាភសំណាង ហេងៗលុយចូលឆឹបៗ 24.6.2021”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយឃើញទង្វើដ៏ល្អប្រពៃមួយនេះហើយ ក៏មានការកោតសរសើរយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជន ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម ព្រមទាំងមានអ្នកខ្លះនាំគ្នាចូលទៅ ខមិន បែបនេះថា៖ “បានបុណ្យច្រើនហើយលោកជំទាវ, ជូនពរអោយអ្នកម្ដាយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍, សូមជូនពរអ្នកម្តាយមនុស្សធម៍ អោយមាននូវសុខមាលភាពល្អអាយុវែងយឺនយូរ, សូមជូនពរលោកជំទាវ ម៉ាក់ចិត្តធម៌សូមមានសុខភាពល្អនឹងជន្នាយុយឺនយូរនៅជាម្លប់ត្រជាក់ដល់កូនចៅគ្រប់ៗគ្នា,”៕

Read More

រន្ធ ត់ណាស់!! មិនដឹងជាមានគំនុំអី ដើរចូលមន្ទីរពេទ្យ បា ញ់សម្លា ប់ឆៅៗលើអ្នកជំងឺកូ វី ដ-១៩ ផ្អើលពេញប្រទេស…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្មា.ន់.កាំ.ភ្លើ.ង​.ម្នាក់ បាន​បា.ញ់​.ស.ម្លា.ប់.​អ្នក​ជំ.ងឺ​.កូ.វី.ដ-១៩ នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​មួយ​កន្លែង​នៅ​ផ្លូវ Phahon Yothin ក្នុង​ស្រុក Thanyaburi នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី ២៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាម​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​របស់​សារព័ត៌មាន​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា វេលា​ម៉ោង ៣ និង ៣០ នាទី​ទាប​ភ្លឺ ខ្មាន់​កាំ.ភ្លើ.ង ស្ថិត​ក្នុង​ឈុត​ទាហាន ពាក់​មួក​ក្រហម បាន​ធ្វើ​ការ​បា.ញ់​មួយ​គ្រាប់​បំបែក​កញ្ចក់​ទ្វារ​មុខ​របស់​មន្ទីរពេទ្យ ដែល​ទុក​ជា​កន្លែង​ព្យាបាល​អ្នក​ជំងឺ.​កូ.វី.ដ-១៩ នោះ រួច​ក៏​ដើរ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​អគារ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេល​នោះ​ហើយ ដែល​អ្នក​ជំងឺ​.កូ.វី.ដ-១៩ មាន​វ័យ​ប្រមាណ​ជា ៥០ ម្នាក់ បាន​ដើរ​ចេញ​ពី​បន្ទប់​ទឹក ហើយ​ក៏​ត្រូវ​ខ្មា.ន់.​កាំ.ភ្លើង បា.ញ់​ស.ម្លា.ប់​តែ​ម្ដង ។ ក្រោយ​មក ខ្មា.ន់​.ដៃ​.ឆៅ​រូប​នោះ ក៏​បាន​ដើរ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​បន្ថែម​ទៀត រួច​ក៏​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​ការ​បា.ញ់​.រះ​ជាច្រើន​គ្រាប់ មុន​រត់​គេច​ឡើង​លើ​ឡាន​ដែល​នៅ​ក្រៅ ។ ជា​សំណាង​ល្អ ការ​បា.ញ់​.រះ​ចុងក្រោយ មិន​មាន​ប.ង្ក​.របួ.ស​​ដល់​អ្នក​ផ្សេង​​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​ឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើ​តាម​ការ​បញ្ជាក់​ពី​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ផ្នែក​កង​ពល លោក Col Sirichan Ngathong បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ខ្មា.ន់​.កាំ.ភ្លើង​ស្ថិត​ក្នុង​ឈុត​ទាហាន​នោះ គឺ​មិន​មែន​ជា​ទាហាន​ឡើយ ។ បច្ចុប្បន្ន ប៉ូលិស​កំពុង​តាម​ប្រ.មា.ញ់​ជន​ដៃ​ដ.ល់​យក​មក​ផ្ដន្ទា.ទោ.ស ៕

Read More

ញាក់សាច់!! ខួបកំណើត ឆ្នាំនេះ ស៊ឹម សុលិកា គ្រប់ទឹកប្តីជូនសុទ្ធតែ ប្រអប់អាថ៌កំបាំង គ្រាន់តែបើកមើលភ្លាម ទាំងគីបតែម្តង…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មហាជនទូទៅ ក៏ដូចជាទស្សនិកជន មិនតិចនាក់ទេ ពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខាន គឺ អ្នកនាង សុឹម សូលិកា នោះ ដែលជាពិធីការិនី ហើយក៏ជាតារាសម្តែងស្រី ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ផងដែរ ហើយក៏ធ្លាប់សម្តែងរឿង “នេសាទក្រពើ” ជាមួយកំពូលតារាចម្រៀង លោក ព្រាប សុវត្ថិ ថែមទៀតផង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បច្ចុប្បន្ន អ្នកនាង សុឹម សូលិកា កំពុងមានក្តីសុខយ៉ាងខ្លាំងជាមួយក្រុមគ្រួសារដ៏កក់ក្តៅរបស់ខ្លួន ជាញឹកញាប់ សូលិកា តែងតែឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួន ដើរលេងលំហែកាយ តាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយ ជាមួយស្វាមី និង កូនស្រី។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ គេបានឃើញ ស្វាមី និង កូនស្រីសណព្វចិត្តរបស់ខ្លួន បានរៀបចំ កាដូដ៏សែនភ្ញាក់ផ្អើល ទោះគ្មាននំ ទោះគ្មានផ្កា តែក្រឡេកទៅមើលពី ការបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ រូបនាង គឺរីករាយខ្លាំងណាស់ មិនតែប៉ុណ្ណោះ រូបនាងក៏បង្ហាញអារម្មណ៍ នឹកស្មានមិនដល់ដូចគ្នា ផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រំភើបចិត្តខ្លាំងពេក អ្នកនាង សូលិកា បានពោលពាក្យយ៉ាងខ្លីបែបនេះថា៖ “ថ្មីចេស… គ្រាន់តែដល់ម៉ោង 00.01AM ភ្លាម បានទទួលកាដូភ្លាមតែម្ដង No cake No flower No food មែនតើ Birthday ឆ្នាំនេះ Surpriseហើយចា ហើយពេញចិត្តទៀត សូមអរគុណម្ចាស់ជីវិតទាំងពីរដែលបានរួមសហការគ្នាយ៉ាងសម្ងាត់ ឆ្នាំនេះប្លែកមែន គេដាស់ជូនកាដូម៉ោង១ទាបភ្លឺ ។ ថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១”៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនទាន់អស់ទេ ស្រាប់តែថ្ងៃម្សិលមិញនេះ នាថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា…

Read More

គាត់លះបង់ធំធេងណាស់! ឪពុកត្រឹមជាជាងប៉ះកង់ ប្រឹងរកលុយចិញ្ចឹមកូនដល់៩នាក់ និង ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យរៀនខ្ពស់រហូដល់ទទួលសញ្ញាប័ត្រ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ្វេសប៊ុក៖ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ទើបតែកន្លងផុតមកនេះ យោងតាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ «Ratana Ke» បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កំពុងតែទទួលបានការចាប់ងារម្មណ៍ និង ស្ងើចសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើន ខណៈដែលរូបភាពភាទំាងនេះ បង្ហាញពីការលះបង់ទាំងញើសទាំងឈាមរបស់លោកឪពុកដែលមានអាជីពត្រឹមតែជាជាងប៉ះកង់ប៉ុណ្ណោះ តែលោកបានប្រឹងប្រែមិនខ្លាចភាពនឿយហត់ រកលុយមកផ្គតផ្គង់បីបាច់ចិញ្ចឹមកូនៗរហូអាចរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់រៀបចប់បានសញ្ញាប័ត្រជាពេទ្យធ្មេញថែមទៀតផង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះ បង្ហាញពោរពេញទៅដោយអត្ថន័យដែលបង្ហាញពីទឹកចិត្តលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់អ្នកមានគុណចំពោះកូននេះ ត្រូវបានម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើនេះ ដែលគេស្គាល់ថាជូនកូនស្រីទើបតែទទួលបាសញ្ញាប័ត្រថ្មីនេះ បានគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការតស៊ូរបស់ឪពុកដែលមិនបណ្តាយឲ្យកូនល្ង់ខ្លៅ បើទោះបីជាគ្រួសារមួយជីវភាពក្រីក្រ តែលោកប្រឹងដោយដៃទាំងទ្វេបីបាច់កូនដោយព្រហ្មវិហាធម៌ ដោយនាងបានរៀបរាប់ទាំងក្តីរំភើប អានហើយធ្វើមហាជនស្ងើចសរសើរ និង មានអ្ននខ្លះលួចស្រក់ទឹកភ្នែករលីងរលោងផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះដែរ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើនេះ ក៏បានប្រាប់បន្ថែមទៀតថា៖ “ដៃឪពុកខ្ញុំមិនស្អាតដូចគេ តែងប្រលាក់ដោយប្រេងម៉ាស៊ីនជានិច្ច ស្បែកឪពុកខ្ញុំមិនសស្អាតទេ មុខ និងដៃជើងគាត់សំបូរតែស្លាកស្នាមរបួសចាស់ដែលបន្សល់ពីគ្រោះថ្នាក់ពីការងារជាងរបស់គាត់ ខ្ញុំមិនដែលលឺគាត់រអ៊ូរថាហត់ លំបាក ព្រោះគាត់ជា《ឪពុកដែលមានកូន9នាក់ក្នុងបន្ទុក ហើយអោយកូនៗបានរៀនខ្ពស់ 》ខ្ញុំមិនដែលខ្មាស់គេទេជាកូនអ្នកប៉ះកង់ទេ វាជាមោទនភាព ដែលឪពុកម្តាយយើងក្រហើយ អាចអោយយើងរៀចប់ដុកទ័របានទៀត”៕

Read More

សូមជួយគាត់ផង!! កុមារាម្នាក់ ដៃពិការព្រោះគេលួចវា.យពេលទៅចំការ ហើយប្រឹងមើលថែម្តាយសតិមិនគ្រប់ និងប្អូនៗ ហើយពេលនេះប្អូនប្រុសបាន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មហាជនជាច្រើនបានរំជួលចិត្ត ក្រោយបានដឹងរឿងដ៏កំសត់របស់កុមារាម្នាក់ ដោយយោងតាមការបង្ហោះរបស់គណនីហ្វេសបុកមួយឈ្មោះ Pien Yaty ដោយកញ្ញាបានរៀបរាប់ថា: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់ជាក្មេងម្នាក់ដែលរឹងមាំ តស៊ូរកលុយចញ្ចឹមម្តាយសតិមិនគ្រប់ ឳពុកវិញទៅបាត់មិនដែលមកមើលថែពួកគាត់ គាត់ត្រូវរកលុយចញ្ចឹមម្តាយផងចញ្ចឹមប្អូនពីនាក់ទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្មួយត្រូវគេវ៉ៃពេលទៅជាជ័រកៅស៊ូម្តងៗ ទោះគ្មានអ្នកណាជូនគាត់មកពេទ្យក៏គាត់ឡើងមកម្នាក់ឯងមកជួបខ្ញុំដែរ ព្រោះគាត់ចង់បានដៃត្រង់ឡើងវិញ នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានិងមានបងប្អូនសប្បុរសជនអាណិតជួយគាត់បន្តទៀតផង🙏017255527 069255533៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More