ស្គាល់ទីតាំងទាំងនេះហើយ នឹងអស់បារម្ភរឿងចង់ឈប់សម្រាកពេលធ្វើដំណើរលើផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ ព្រះសីហនុ

នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ នេះក្រសួងសាធារណៈការ និង ដឹកជញ្ជូន បានធ្វើការបង្ហាញជូននូវ «ទីតាំងកន្លែងឈប់សម្រាក និង ផ្ដល់សេវាកម្ម» នៅលើផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា នៅលើផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ នេះមានកន្លែងសម្រាប់ឈប់សម្រាក និង ផ្ដល់សេវាកម្ម ចំនួន ៤ ទីតាំង ដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ដោយទីតាំងនីមួយៗមានស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ បន្ទប់ទឹក អាហារដ្ឋាន និង កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងៗសម្រាប់ផ្ដល់ឱ្យនូវភាពងាយស្រួលដល់អ្នកធ្វើដំណើរ។ …

Read More