ឆ្ងល់យូហើយ!! ហេតុអី ចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ នៅតែឆ្លងកូវីដ១៩? នេះជាមូលហេតុ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យល់ដឹង៖ បច្ចុប្បន្នមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក បានទទួលការ ចាក់វ៉ាក់សាំងប ង្ការជំ ងឺកូវីដ១៩ តាមប្រភេទខុសៗ ។ ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនដែលទោះបីជាបាន ចាក់វ៉ាក់សាំង ការពារទៅហើយក្ដី ពួកគេនៅតែឆ្លងជំ ងឺដ៏កា ចសា ហា វមួយនេះដ៏ដែល អ្នកខ្លះឈានដល់ស្លា.ប់ក៏មាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារហេតុហើយនេះ ទើបមានចម្ងល់ជាច្រើនបានចោទសួរថា តើហេតុអីបានជាខ្លួនចាក់វ៉ាក់សាំងការពារហើយនៅតែឆ្លងជំងឺមួយនេះទៀត។ យោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថា វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ១៩គ្រប់ប្រភេទគឺជា ថ្នាំបង្ការកូវីត១៩ មិនមែនមានន័យថា ជាថ្នាំរារាំងមិនឲ្យមេរោគនេះចូលខ្លួនបាន១០០ភាគរយនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនជាអ្នកដែលទទួលវ៉ាក់សាំងហើយ ទៅប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ ឬប្រើសកម្មភាពបំពានទៅនឹងវិធានការការពារនោះ វ៉ាក់សាំងដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកមិនអាចទ ប់ ទ ល់ ឈ្នះនឹងមេរោគមួយនេះបានទេ។ ចំណែកឯប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំង នឹងអ ន់ថ យទៅតាមសកម្មភាពទាំងនោះដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវ ក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហា២ធំៗផ្សេងទៀត ដែលទាក់ទងនឹងការឆ្លងរបស់អ្នកដែលមានវ៉ាក់សាំងក្នុងខ្លួនផងដែរ។ ហេតុផលដំបូងនោះគឺ អ្នកជម្ងឺអាចឆ្លងមុននឹងប្រព័ន្ធរាងកាយផលិតអង់ទីករការពារបានពេញលេញ ពីព្រោះនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងទទួលវ៉ាក់សាំងភ្លាម រាងកាយត្រូវការរយៈពេល១៥ថ្ងៃដើម្បីហ្វឹកហាត់ប្រព័ន្ធអង់ទីករឲ្យចេះប្រយុទ្ធការពារខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចនេះមានន័យថា បើក្នុងកំឡុងពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ២សប្ដាហ៍ អ្នកមិនបន្តការការពារខ្លួនទេ អ្នកអាចនឹងឆ្លងឬចម្លងចម្ងឺកូវីត១៩បានដូចជាមនុស្សមិនទាន់ចាក់អញ្ចឹង។ សូមបន្តការការពារបើទោះបីជាអ្នកមានប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរួចក៏ដោយ ក៏មិនអាចធានាបាន១០០ភាគរយដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកឯ ហេតុផលទី២នោះគឺ អ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងមិនអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ពោលគឺចាក់ឲ្យគ្រប់២ដង។ អ្នកដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងលើកទី១ក្ដី លើកទី២ក្ដី នៅក្នុងកំឡុងពេល២សប្ដាហ៍ដែលអ្នកត្រូវតែអនុវត្តឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការការពារជានិច្ច ដើម្បីឲ្យវ៉ាក់សាំងចាក់ឬសនៅក្នុងរាងកាយអាចបញ្ចេញឥទ្ធិពលបានពេញលេញ។

ករណីអ្នកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនហើយនោះ នៅតែ អាចឆ្ល ងបានគឺមានត្រឹមតែ ១ ទៅ ២ ភាគរយ ក្នុងចំណោមអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេ រោ គជម្ងឺកូវីត១៩សរុប។ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តក្បួនការពារទាំង ៣ឲ្យជាប់ជានិច្ចទោះបីជាចាក់ថ្នាំហើយក៏ដោយ៕

Related posts

Leave a Comment