ទាល់តែខ្លាំងរាងខ្លួន ទើបដឹងថា ភរិយា ពូចក់ ចិត្តក្តៅហ៊ាន ធ្វើបែបនេះបំផ្លាញគ្មានសល់ កន្លែងធ្វើការរបស់ប្តី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ ជាការពិតណាស់ រឿងរ៉ាវជម្លោះគ្រួសារ របស់អ្នកអត្ថធិប្បាយ Admin ជីងចក់ កាន់តែក្តៅគគុកឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ដោយភាគីទាំងសងខាងនៅពេលថ្មីៗនេះ ព្យាយាមបង្ហាញនៅភស្តុតាងផ្សេងៗរាងៗខ្លួន ក្នុងការបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាអ្នកត្រូវឬក៏ជាជនរងគ្រោះជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ដូចដែរបងប្អូនជាច្រើនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានដឹងស្រាប់ហើយថាភាគច្រើនគឺគេសង្គេតឃើញថា ភាគីខាងភរិយា ពូចក់ ជាអ្នកចេញមកបកស្រាយទម្លាយនូវរឿងរ៉ាវផ្សេងៗក្នុងគ្រួសារ ក៏ដូចជាទម្លាយនូវអត្តចរិករបស់ប្តីមិនល្អបែបនេះ បែបនោះ ទើបធ្វើឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងដូច្នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញ បន្ទាប់ពីឃើញភរិយានៅតែបន្ត បកស្រាយចោទប្រកាន់មកលើខ្លួន ដោយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនទទួលបាននូវភាពមិនយុត្តិធម៌ ស្រាប់តែមុននេះបន្តិច ពូចក់ ដាច់ចិត្តទម្លាយនូវស្នាដៃភរិយា ដែលបានមកបំផ្លាញនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួនខ្ទេចខ្ទីតែម្ដង Computer ៣គ្រឿងនឹងបែកខ្ទេច ទូរតាំងដាវ ពាន បាល់ បាក់ខ្ទេច នេះបើតាមការបង្ហោះរបស់ ពូចក់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.