ញាក់សាច់! បុរសម្នាក់ហ៊ានទិញដើមចេកមួយប្រភេទ ឲ្យតម្លៃដល់ទៅ ៣មុឺនដុល្លារព្រោះតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖ ប្រិយមិត្តប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានឮមែនទេ ថាមានពូជដើមចេក មានតម្លៃថ្លៃលើសពីការស្មាន ព្រមទាំងពិបាករកទិញផងដែរ ថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃ មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ទៅលើដើមចេកមួយប្រភេទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក សុថាន បានប្រាប់បន្ថែមទៀតថា ចំណែកការបណ្ដុះពូជចេកមួយនេះមិនស្រួលដូចការគិតនោះទេ ព្រោះគាត់ទើបតែលក់បាន៤ដើមប៉ុណ្ណោះ ក្នុង១ដើមតម្លៃជាង៣ម៉ឺនដុល្លារ សរុបទាំងអស់លក់បានជាង១២ម៉ឺនដុល្លារហើយ រថយន្ដដែលគាត់ដឹកដើមចេកឲ្យភ្ញៀវនេះ គឺបានមកពីការលក់ដើមចេក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.