អាសូរណាស់!! តាំងពី TangMo ឃ្លាតឆ្ងាយ Bird ​បានទៅផ្ទះ​ប្រមូលយក​របស់ទាំង​នេះ ​មកឱប​ជាប់ខ្លួន​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញរឿងរ៉ាវ ដែលថា អ្នកស្រី Panida ដែលជាម្ដាយរបស់តារាសម្ដែងស្រី Tangmo Nida ​បានរើទៅផ្ទះកូនស្រី​របស់គាត់រួច​ហើយនោះ។ ​ក្នុងនោះដែរ Gatick ដែល​ត្រូវជា​អ្នកចាត់ការ ​គឺគ្មានសាច់ញាតិ​នៅបាងកកទេ ​ហើយនាង ​នឹងយកកូនស្រី​ទៅនៅផ្ទះ Tangmo សិន។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រីឯ លោក Bird ដែលត្រូវជាមិត្តប្រុស Tangmo និង ជំនួយការរបស់គាត់ បានរៀបចំរបស់របបគ្រប់យ៉ាងពីផ្ទះ Tangmo រួចហើយ បន្ទាប់ពីម្តាយរបស់នាង ចូលទៅ​នៅ​ផ្ទះ​នោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើតាមបទសម្ភាសរបស់ម្ដាយ Tangmo បានទម្លាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ អំពីរឿងទាក់ទងនឹង Bird ដែលជាគូស្នេហ៍ បានយករបស់របប Tangmo ទៅ​ជាមួយ​ដោយ​និយាយថា៖ «អ្វីដែលគាត់សុំ គឺជារូប Tangmo ដែលគេចូលចិត្ត។ រូបដែលគេស្រឡាញ់ ហើយសុំយកអ្វីដែល Tangmo គេង ដូចជា ពូក ខ្នើយ តុក្កតា របស់ដែល​គេ​ស្រ​ឡា​ញ់។ ហើយសុំទៅផ្ទះ Tangmo តាំងពីនាងបានស្លាប់ទៅ គ្មានអ្នកណានៅនោះទេ»៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.